PERSONDATAPOLITIK

Behandling af persondataoplysninger


Persondatapolitik for Nr. Bjært Smedie ApS

1. Om personpolitik

Denne privatlivspolitik er udarbejdet ud fra EU´s Databeskyttelsesforordning samt den nye danske databeskyttelseslov som supplerer reglerne i Databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov. Politiken har til formål at informere om, hvorledes vi behandler og opbevarer personoplysninger fra erhvervskunder / leverandører samt privatkunder, og hvilke rettigheder erhvervskunder / leverandører og privatkunder har i relations til vores behandling og opbevaring af personoplysninger.


2. Formålet med behandling og opbevaring af personoplysninger

Vores formål med at behandle og opbevarer personoplysninger er for at kunne administrerer og gennemfører købs / salgsordre afgivet til eller foretaget af vores virksomhed, og yde eventuelle garantier samt overholde eventuelle dokumentationskrav i forbindelse med den enkelte opgave.


3. Indsamling af personoplysninger

Når erhvervskunder /leverandører eller privatkunder har foretaget et køb, sendt en forespørelse / tilbud eller solgt noget til os, registreres de nødvendige personoplysninger i relation til kunde / sælger forholdet.
Vi indsamler personoplysninger fra erhvervskunder og leverandører på følgende måde: Erhvervskundens kontaktperson afgiver personoplysninger til os i forbindelse med fremsendelse af en forespørgelse eller afgivelse af en købsordre via mail, telefon eller personlig kontakt.

Personoplysninger vi behandler og opbevarer om erhvervskunden er:
 • Navn, telefonnummer og mail-adresse på kontaktperson.
   
Leverandørens kontaktperson afgiver personoplysninger til os i forbindelse med fremsendelse af et tilbud eller afgivelse af en salgssordre via mail, telefon eller personlig kontakt.


Personoplysninger vi behandler og opbevarer om leverandøren er:
 • Navn, telefonnummer og mail-adresse på kontaktperson.

Virksomhedens navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, betalingsoplysninger og købshistorik er ikke personoplysninger. Privatkunden afgiver personoplysninger til os i forbindelse med forespørgelse eller afgivelse af en købsordre via mail, telefon eller personlig kontakt.

Personoplysninger vi behandler og opbevarer om privatkunden er:
 • Navn, telefonnummer, adresse, mail-adresse og evt. betalingsoplysninger på privatkunden.

       
4. Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger

Databeskyttelse er en integreret del af vores virksomhed, og vi har ansvaret for beskyttelsen af personoplysningerne vi modtager fra erhvervskunder, leverandører og privatkunder i forbindelse med korrespondance, eller i forbindelse med køb og salg af vores produkter. Behandlingen af personoplysninger sker altid i overensstemmelse med nationale og internationale regler og standarter.

Behandlingen af personoplysninger sker, når mindst af følgende forhold gør sig gældende:
Behandlingen er nødvendig for opfyldelse af salgs / købsaftale som erhvervskunden, leverandøren eller privatkunden er part i og indgår i, i forbindelse med køb af et af vores produkter eller salg af et produkt til os.
Behandling er nødvendig for at overholde en retslig forpligtelse for vores virksomhed som opbevaring af regnskabsmateriale i en given periode eller for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eksempelvis i tilfælde af en tvist om et givent produkt.5. Modtagere af personoplysninger

Vi udveksler alene personoplysninger med de modtagere, som er nødvendig i forbindelse med erhvervskundens, leverandørens og privatkundens forhold hos os. Vi udveksler personoplysninger med følgende:
 • Bank og pengeinstitutter, når du foretager et køb hos os.
 • Offentlige myndigheder.
 • Vores samarbejdspartner, som er godkendt til at bistå os i forbindelse med vores virksomhed.
Personoplysninger overføres ikke til tredjepartslande, dvs. lande uden EU/EØS.6. Opbevaring og sletning af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger, indtil det ikke længere er nødvendigt i forhold til det formål, hvortil oplysninger behandles. Personoplysninger vil derfor blive slettet i overensstemmelse med følgende procedurer:

 •  Sagsmateriale som tegningsmateriale og mailkorrespondance, hvor i personoplysninger kan fremgå opbevares i 10 år.
 • Regnskabsoplysninger i forbindelse med produkter vi køber eller sælger, opbevares i 10 år fra udgangen af det regnskabsår.


7. Rettigheder

Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Fordi dine personoplysninger behandles, kan du gøre brug af de nedenfor oplistede rettigheder. Det skal dog understreges, at nogle af rettighederne ikke er absolutte, men alene gælder under visse omstændigheder.

Retten til indsigt
Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, og i den forbindelse ret til information om:

 • Formålet med behandlingen.
 • Kategorierne af personoplysninger.
 • Modtagere eller kategorier af modtagere, herunder modtagere i eventuelle tredjelande og i den forbindelse de fornødne garantier for overførslen.
 • Opbevaringsperioden eller kriterierne for fastsættelse af denne.
 • Retten til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger.
 • Retten til at klage til Datatilsynet.
 • Hvorfra dine personoplysninger stammer.

Retten til berigtigelse
Du har ret til at anmode om at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget samt ret til at anmode om at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

Retten til sletning
Du har til at anmode om at få personoplysninger om dig selv slettet, eksempelvis hvis behandlingen er baseret på dit udtrykkelige samtykke, og du trækker samtykket tilbage.


Retten til begrænsning
Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, eksempelvis i forbindelse med at rigtigheden af personoplysningerne bestrides.

Retten til dataportabilitet
Når vores behandling foretages automatisk, har du ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få transmitteret disse personoplysninger til anden forhandler.

Retten til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse imod den behandling, som dine personoplysninger undergives hos os, herunder særligt i forhold til direkte markedsføring.

Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du i øvrigt på ethvert tidspunkt ret til at trække dit samtykke tilbage. Bemærk, at en tilbagetrækning af dit samtykke ikke vil berøre den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for din tilbagetrækning af samtykket.

Spørgsmål og klage
Har du spørgsmål angående denne privatlivspolitik, eller er du uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte it-ansvarlig Martin Johannsen på 24 98 22 72.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Ændringer til privatlivspolitikken
Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret.

It-ansvarlig Martin Johannsen
Senest opdateret den 02.06.23